10 Aralık İnsan Hakları Günü “ İnsan Hakları Bütün İnsanlar İçindir”.
< Geri

10 Aralık İnsan Hakları Günü “ İnsan Hakları Bütün İnsanlar İçindir”.

10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle, bugün Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır… 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak insanlığı yok eden savaşlara bir son verme düşüncesinin eseridir.

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı ortadan kaldırmak, insanın insan olmak haysiyeti ile doğuştan sahip olması gereken temel hak ve özgürlüklerini teminat altına almak amacıyla ihdas edilen ‘İnsan Hakları Günü yazık ki anlamından uzak şartlarda, terör ve savaşların gölgesinde kutlanıyor.

İnsanın temel hakkı olan yaşama hakkını yok eden savaşların, can ve mal güvenliğini tehdit eden terörün, ırk, dil ve din özgürlüğünü ortadan kaldıran ayrımcılığın, insanca ve yaşama imkânını elinden alan açlık, yoksulluk ve cinayetlerin olmadığı bir dünya talep etmek hakkımızdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak insanlığı yok eden savaşlara bir son verme düşüncesinin eseridir.

Bu bildirgeyle;

Her şeyden önce onurlu, özgür ve eşit bir yaşam dile getirilmiştir,

Din, dil, cinsiyet, renk, siyasal düşünce yönünden her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmıştır,

Her türlü keyfi uygulamaya karşı adil bir şekilde yargılanma hakkı getirilmiştir,

İnsanlara eğitim ve kültürel yaşama katılım hakları verilmiştir.

Akıl ve vicdan sahibi insana, düşünce ve vicdan özgürlükleri tanınmıştır,

İnsanlar onurlu bir şekilde, hak ettikleri gibi yaşasın diye çalışma ve sosyal güvenlik hakları tanınmış, iş seçme özgürlüğü getirilmiştir,

Her türlü baskı ve sömürüye karşı toplanma ve örgütlenme hakları tanınmıştır…

Ve denmiştir ki, hiçbir birey, hiçbir devlet ya da hiçbir topluluk bu hakları ortadan kaldıracak bir girişimde dahi bulunamaz (!) 

Sendika hareketi için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin önemi büyüktür. Sendikal hakların teminat altına alınması konusunda insan hakları evrensel beyannamesi 23. madde şöyle der:

“1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

 3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

 4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır”.

Daha adil, daha insani ve daha erdemli bir hayatın mümkün olduğuna dair umut ve inancımızı güçlendirerek, sendikal özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılabildiği, sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin kalktığı ve insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlarız.

 

TES-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU